2010. május 21., péntek

Pünkösd

A húsvét utáni 5o. nap /görög szó, pentekosztész = ötvenedik/.
E nap keresztény vallási ünnep, a II. századtól ünneplik; Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az apostolokra - Szentlélek eljövetelének ünnepe, a keresztény egyház születésnapja.Pünkösd ünnepén a Szentlélek eljövetelét ünnepeljük. Jézus, miután föltámadt, egy alkalommal tanítványaihoz ment, s így szólt hozzájuk:

"Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket." - Ezekkel a szavakkal rájuk lehelt, s így folytatta: "Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek megtartjátok, az bűnben marad." (János evangéliuma 20, 21-23)

Mi is történt az apostolokkal pünkösd napján?
Fejük fölött lángnyelvek csaptak föl - a Szentlélek lángjai -, ők ekkor Isten szavát kezdték hirdetni, s mindenki a saját nyelvén hallotta beszédüket:
"Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egéazen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.
Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki saját nyelvén hallotta, amint beszélnek."
(Apostolok Cselekedetei 2. 1-11)

Pünkösdöt többféle szokással ünnepelte a falu népe:

A legények a pünkösdi királyságért vetélkedtek.

A falu népe kiment a tisztásra vagy a legelőre, ahol lófuttatást, bikával való viaskodást tartottak, összemérték erejüket, tudásukat. Aki győzött, azt pünkösdi királlyá avatták. Ő lett a legénybíró egy esztendeig.

A másik szép szokás a leányoké volt: Pünkösdi királynéjárást tartottak.

A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát.
Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak.

Nincsenek megjegyzések: